Σχολική Ετοιμότητα

Προετοιμάζομαι για την Α' Δημοτικού


Η ομάδα σχολικής ετοιμότητας έχει σαν στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.

Στην ομάδα σχολικής ετοιμότητας τα παιδιά :
- μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους ήχους των γραμμάτων.
- αναπτύσσουν τη φωνολογική τους επίγνωση, δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν ότι μια λέξη αποτελείται από φωνολογικά μέρη, τις συλλαβές και τις φωνούλες, και να τα χειρίζονται. Η φωνολογική επίγνωση αποτελεί έναν ισχυρό προβλεπτικό δείκτη της αναγνωστικής επίδοσης και μια απαραίτητη δεξιότητα για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής.
οργανώνουν τον αφηγηματικό και τον περιγραφικό τους λόγο, που θα τα βοηθήσει τόσο στον προφορικό τους λόγο και την επικοινωνία με τους άλλους, όσο και στην παραγωγή γραπτού λόγου αργότερα.
- εξασκούνται στην κατανόηση του προφορικού λόγου, όπως την κατανόηση απλών αλλά και σύνθετων οδηγιών. Για να ακολουθήσει ένα παιδί τις οδηγίες της δασκάλας προκειμένου να κάνει μια άσκηση, θα πρέπει πρώτα να τις έχει καταλάβει.
- εξασκούν τη γραφοκινητική τους δεξιότητα, απαραίτητη για τη σωστή γραφή των γραμμάτων, τη διατήρηση του μεγέθους τους, τη συνεπή χρήση της γραμμής του τετραδίου και την τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις.
- μαθαίνουν προμαθηματικές έννοιες, που σχετίζονται με την έννοια του αριθμού, την έννοια του μεγέθους, τον προσανατολισμό στον χώρο, τα σχήματα, την ταξινόμηση, την έννοια του χρόνου κ.τ.λ..
- εξασκούν τις βασικές επιτελικές λειτουργίες,
τη γνωστική ευελιξία, δηλαδή να επιλέγουμε την κατάλληλη αντίδραση σε δύο συγκρουόμενα ερεθίσματα
την ανασταλτική λειτουργία, δηλαδή να μπορούμε να μένουμε συγκεντρωμένοι σε μία εργασία ενώ δεχόμαστε άλλα ερεθίσματα εσωτερικά ή εξωτερικά
τη μνήμη εργασίας, δηλαδή να συγκρατούμε πληροφορίες στη μνήμη ενώ ταυτόχρονα τις επεξεργαζόμαστε.
Οι επιτελικές λειτουργίες προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια την ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής.
Η ομάδα αποτελείται από 3 έως 5 παιδιά και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄Δημοτικού. Μέσα στην ομάδα τα παιδιά αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του προφορικού και του γραπτού λόγου, του γνωστικού καθώς και του κοινωνικοσυναισθηματικού τομέα.
Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και θα διαρκούν μία ώρα.
Το κόστος συμμετοχής είναι χαμηλό, ώστε όλοι οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού τους στην ομάδα.