Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης

« Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να γνωρίζει πότε βιώνει ένα συναίσθημα, να μπορεί να κατονομάσει το συναίσθημα αυτό αλλά και να αναγνωρίζει και να είναι ευαίσθητος στην εκδήλωση των συναισθημάτων των συνανθρώπων του » (Goleman 1995).

Στο πρόγραμμα αυτό, μέσα από ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια, τα παιδιά αναπτύσσουν ένα λεξιλόγιο με το οποίο μπορούν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν με ακρίβεια τα συναισθήματά τους. Αποκτούν συναισθηματική ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, και αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την επικοινωνία με τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες, ενώ αποκτούν παράλληλα μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Τέλος, η ομάδα μαθαίνει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη και τη δεξιότητα του ενσυναισθητικού ακροατή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, χωρισμένα σε αντίστοιχες ομάδες (3-6 ετών και 6-12 ετών αντίστοιχα). Οι ομάδες έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων και γι’αυτό είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.